In Samenwerking met PKN Trynwâlden heb ik in 2015 de musical Ruth geregisseerd van de schrijvers Gerard van Amstel en Gerard van Midden. Een moderne vertolking waaraan door mij veel eigen gemaakt beeld (film, en foto), licht, en geluidseffecten zijn toegevoegd. Er zijn 5 voorstellingen geweest met in totaal 1.500 bezoekers.

Musikal Ruth mei regisseur Ruth Hanemaayer.
Ruth hat in hiel eigen en eigentiidse kreaasje makke fan de muskikal Ruth fan Gerard&Gerard.
Ruth hat op har eigen kreative wize in hiel soad enerzjy yn setten en dat ek werom krigen yn de foarm fan in prachtige musikal.
Ruth wit talinten oan te boarjen en te stimulearjen om alles dêr út te heljen. Minsken begjinne te bloeien yn har hannen.
Alle meiwurkers/frijwilligers wit Ruth te entûsiast te meitsjen en te hâlden. En as it eefkes te mâl giet dan kin Ruth it folk mei de eagen stjoere en alle enerzjy wer goed rjochtsje.
Ruth rekket noait yn panyk as it wat begjint te knipen, mar wit de ploech dêr trochhinne te skuorren mei de minsken dy ’t sy om har hinne sammele hat om har by te stean.
Troch Ruth ha ‘k self sjoen dat ik gjin regisseur bin, mar mei wat ik wol kin har noch better meitsje kin en dat sjocht Ruth sels ek en dêr makket sy gebrûk fan.
Albert van der Ploeg, Musical Ruth